newsunny logo
sakai logo
 
首页
联系我们

Sakai酒井,Sakai联轴节,Sakai精密联轴节,酒井联轴节,酒井精密联轴节,Sakai变速机,Sakai无段变速机,酒井变速机,酒井无段变速机。

公司介绍

  株式会社酒井制作所Sakai Manufacturing Co., Ltd.(简称“酒井sakai”),位于日本爱知县名古屋市中村区野田町字中深15,成立于1960年3月。酒井sakai是带式无段变速机和高精密联轴器的专业生产厂家。

  株式会社酒井製作所Sakai Manufacturing Co., Ltd产品有:Sakai酒井,Sakai联轴节,Sakai精密联轴节,酒井联轴节,酒井精密联轴节,Sakai变速机,Sakai无段变速机,酒井变速机,酒井无段变速机。

Sakai变速机,Sakai无段变速机,酒井变速机,酒井无段变速机Sakai联轴节,Sakai精密联轴节,酒井联轴节,酒井精密联轴节

产品系列

一,无段变速机T系列

SAKAI皮带式无段变速机有TH,THF,TM,TN,TNF,TP,TW,TWD,TX,TXF,MS系列。

1,TH系列

TH-2-5-U-HR TH-2-10-U-HR TH-2-20-U-HR TH-2-30-U-HR TH-2-60-U-HR TH-2-100-U-HR TH-2-200-U-HR TH-4-5-U-HR TH-4-10-U-HR TH-4-20-U-HR TH-4-30-U-HR TH-4-60-U-HR TH-7-5-U-HR TH-7-10-U-HR TH-7-20-U-HR TH-7-30-U-HR TH-7-60-U-HR TH-2-5-U-HL TH-2-10-U-HL TH-2-20-U-HL TH-2-30-U-HL TH-2-60-U-HL TH-2-100-U-HL TH-2-200-U-HL TH-4-5-U-HL TH-4-10-U-HL TH-4-20-U-HL TH-4-30-U-HL TH-4-60-U-HL TH-7-5-U-HL TH-7-10-U-HL TH-7-20-U-HL TH-7-30-U-HL TH-7-60-U-HL TH-2-5-Z TH-2-10-Z TH-2-20-Z TH-2-30-Z TH-2-60-Z TH-2-100-Z TH-2-200-Z TH-4-5-Z TH-4-10-Z TH-4-20-Z TH-4-30-Z TH-4-60-Z TH-7-5-Z TH-7-10-Z TH-7-20-Z TH-7-30-Z TH-7-60-Z TH-2-5-Z TH-2-10-Z TH-2-20-Z TH-2-30-Z TH-2-60-Z TH-2-100-Z TH-2-200-Z TH-4-5-Z TH-4-10-Z TH-4-20-Z TH-4-30-Z TH-4-60-Z TH-7-5-Z TH-7-10-Z TH-7-20-Z TH-7-30-Z TH-7-60-Z TH-2-5-Z-HR TH-2-10-Z-HR TH-2-20-Z-HR TH-2-30-Z-HR TH-2-60-Z-HR TH-2-100-Z-HR TH-2-200-Z-HR TH-4-5-Z-HR TH-4-10-Z-HR TH-4-20-Z-HR TH-4-30-Z-HR TH-4-60-Z-HR TH-7-5-Z-H TH-7-10-Z-HR TH-7-20-Z-HR TH-7-30-Z-HR TH-7-60-Z-HR TH-2-5-Z-HL TH-2-10-Z-HL TH-2-20-Z-HL TH-2-30-Z-HL TH-2-60-Z-HL TH-2-100-Z-HL TH-2-200-Z-HL TH-4-5-Z-HL TH-4-10-Z-HL TH-4-20-Z-HL TH-4-30-Z-HL TH-4-60-Z-HL TH-7-5-Z-HL TH-7-10-Z-HL TH-7-20-Z-HL TH-7-30-Z-HL TH-7-60-Z-HL

2,THF系列

THF-2-10-U-OV THF-2-10-U-OHR THF-2-10-U-OHL THF-2-10-Z-OV THF-2-10-Z-OHR THF-2-10-Z-OHL THF-2-10-U-BV THF-2-10-U-BHR THF-2-10-U-BHL THF-2-10-Z-BV THF-2-10-Z-BHR THF-2-10-Z-BHL THF-2-10-U-UHR THF-2-10-U-UHL THF-2-10-Z-UHR THF-2-10-Z-UHL THF-2-15-U-OV THF-2-15-U-OHR THF-2-15-U-OHL THF-2-15-Z-OV THF-2-15-Z-OHR THF-2-15-Z-OHL THF-2-15-U-BV THF-2-15-U-BHR THF-2-15-U-BHL THF-2-15-Z-BV THF-2-15-Z-BHR THF-2-15-Z-BHL THF-2-15-U-UHR THF-2-15-U-UHL THF-2-15-Z-UHR THF-2-15-Z-UHL THF-2-20-U-OV THF-2-20-U-OHR THF-2-20-U-OHL THF-2-20-Z-OV THF-2-20-Z-OHR THF-2-20-Z-OHL THF-2-20-U-BV THF-2-20-U-BHR THF-2-20-U-BHL THF-2-20-Z-BV THF-2-20-Z-BHR THF-2-20-Z-BHL THF-2-20-U-UHR THF-2-20-U-UHL THF-2-20-Z-UHR THF-2-20-Z-UHL THF-2-30-U-OV THF-2-30-U-OHR THF-2-30-U-OHL THF-2-30-Z-OV THF-2-30-Z-OHR THF-2-30-Z-OHL THF-2-30-U-BV THF-2-30-U-BHR THF-2-30-U-BHL THF-2-30-Z-BV THF-2-30-Z-BHR THF-2-30-Z-BHL THF-2-30-U-UHR THF-2-30-U-UHL THF-2-30-Z-UHR THF-2-30-Z-UHL THF-2-40-U-OV THF-2-40-U-OHR THF-2-40-U-OHL THF-2-40-Z-OV THF-2-40-Z-OHR THF-2-40-Z-OHL THF-2-40-U-BV THF-2-40-U-BHR THF-2-40-U-BHL THF-2-40-Z-BV THF-2-40-Z-BHR THF-2-40-Z-BHL THF-2-40-U-UHR THF-2-40-U-UHL THF-2-40-Z-UHR THF-2-40-Z-UHL THF-2-50-U-OV THF-2-50-U-OHR THF-2-50-U-OHL THF-2-50-Z-OV THF-2-50-Z-OHR THF-2-50-Z-OHL THF-2-50-U-BV THF-2-50-U-BHR THF-2-50-U-BHL THF-2-50-Z-BV THF-2-50-Z-BHR THF-2-50-Z-BHL THF-2-50-U-UHR THF-2-50-U-UHL THF-2-50-Z-UHR THF-2-50-Z-UHL THF-2-60-U-OV THF-2-60-U-OHR THF-2-60-U-OHL THF-2-60-Z-OV THF-2-60-Z-OHR THF-2-60-Z-OHL THF-2-60-U-BV THF-2-60-U-BHR THF-2-60-U-BHL THF-2-60-Z-BV THF-2-60-Z-BHR THF-2-60-Z-BHL THF-2-60-U-UHR THF-2-60-U-UHL THF-2-60-Z-UHR THF-2-60-Z-UHL THF-2-80-U-OV THF-2-80-U-OHR THF-2-80-U-OHL THF-2-80-Z-OV THF-2-80-Z-OHR THF-2-80-Z-OHL THF-2-80-U-BV THF-2-80-U-BHR THF-2-80-U-BHL THF-2-80-Z-BV THF-2-80-Z-BHR THF-2-80-Z-BHL THF-2-80-U-UHR THF-2-80-U-UHL THF-2-80-Z-UHR THF-2-80-Z-UHL THF-2-100-U-OV THF-2-100-U-OHR THF-2-100-U-OHL THF-2-100-Z-OV THF-2-100-Z-OHR THF-2-100-Z-OHL THF-2-100-U-BV THF-2-100-U-BHR THF-2-100-U-BHL THF-2-100-Z-BV THF-2-100-Z-BHR THF-2-100-Z-BHL THF-2-100-U-UHR THF-2-100-U-UHL THF-2-100-Z-UHR THF-2-100-Z-UHL THF-2-120-U-OV THF-2-120-U-OHR THF-2-120-U-OHL THF-2-120-Z-OV THF-2-120-Z-OHR THF-2-120-Z-OHL THF-2-120-U-BV THF-2-120-U-BHR THF-2-120-U-BHL THF-2-120-Z-BV THF-2-120-Z-BHR THF-2-120-Z-BHL THF-2-120-U-UHR THF-2-120-U-UHL THF-2-120-Z-UHR THF-2-120-Z-UHL THF-2-240-U-OV THF-2-240-U-OHR THF-2-240-U-OHL THF-2-240-Z-OV THF-2-240-Z-OHR THF-2-240-Z-OHL THF-2-240-U-BV THF-2-240-U-BHR THF-2-240-U-BHL THF-2-240-Z-BV THF-2-240-Z-BHR THF-2-240-Z-BHL THF-2-240-U-UHR THF-2-240-U-UHL THF-2-240-Z-UHR THF-2-240-Z-UHL THF-4-10-U-OV THF-4-10-U-OHR THF-4-10-U-OHL THF-4-10-Z-OV THF-4-10-Z-OHR THF-4-10-Z-OHL THF-4-10-U-BV THF-4-10-U-BHR THF-4-10-U-BHL THF-4-10-Z-BV THF-4-10-Z-BHR THF-4-10-Z-BHL THF-4-10-U-UHR THF-4-10-U-UHL THF-4-10-Z-UHR THF-4-10-Z-UHL THF-4-15-U-OV THF-4-15-U-OHR THF-4-15-U-OHL THF-4-15-Z-OV THF-4-15-Z-OHR THF-4-15-Z-OHL THF-4-15-U-BV THF-4-15-U-BHR THF-4-15-U-BHL THF-4-15-Z-BV THF-4-15-Z-BHR THF-4-15-Z-BHL THF-4-15-U-UHR THF-4-15-U-UHL THF-4-15-Z-UHR THF-4-15-Z-UHL THF-4-20-U-OV THF-4-20-U-OHR THF-4-20-U-OHL THF-4-20-Z-OV THF-4-20-Z-OHR THF-4-20-Z-OHL THF-4-20-U-BV THF-4-20-U-BHR THF-4-20-U-BHL THF-4-20-Z-BV THF-4-20-Z-BHR THF-4-20-Z-BHL THF-4-20-U-UHR THF-4-20-U-UHL THF-4-20-Z-UHR THF-4-20-Z-UHL THF-4-30-U-OV THF-4-30-U-OHR THF-4-30-U-OHL THF-4-30-Z-OV THF-4-30-Z-OHR THF-4-30-Z-OHL THF-4-30-U-BV THF-4-30-U-BHR THF-4-30-U-BHL THF-4-30-Z-BV THF-4-30-Z-BHR THF-4-30-Z-BHL THF-4-30-U-UHR THF-4-30-U-UHL THF-4-30-Z-UHR THF-4-30-Z-UHL THF-4-40-U-OV THF-4-40-U-OHR THF-4-40-U-OHL THF-4-40-Z-OV THF-4-40-Z-OHR THF-4-40-Z-OHL THF-4-40-U-BV THF-4-40-U-BHR THF-4-40-U-BHL THF-4-40-Z-BV THF-4-40-Z-BHR THF-4-40-Z-BHL THF-4-40-U-UHR THF-4-40-U-UHL THF-4-40-Z-UHR THF-4-40-Z-UHL THF-4-50-U-OV THF-4-50-U-OHR THF-4-50-U-OHL THF-4-50-Z-OV THF-4-50-Z-OHR THF-4-50-Z-OHL THF-4-50-U-BV THF-4-50-U-BHR THF-4-50-U-BHL THF-4-50-Z-BV THF-4-50-Z-BHR THF-4-50-Z-BHL THF-4-50-U-UHR THF-4-50-U-UHL THF-4-50-Z-UHR THF-4-50-Z-UHL THF-4-60-U-OV THF-4-60-U-OHR THF-4-60-U-OHL THF-4-60-Z-OV THF-4-60-Z-OHR THF-4-60-Z-OHL THF-4-60-U-BV THF-4-60-U-BHR THF-4-60-U-BHL THF-4-60-Z-BV THF-4-60-Z-BHR THF-4-60-Z-BHL THF-4-60-U-UHR THF-4-60-U-UHL THF-4-60-Z-UHR THF-4-60-Z-UHL THF-4-80-U-OV THF-4-80-U-OHR THF-4-80-U-OHL THF-4-80-Z-OV THF-4-80-Z-OHR THF-4-80-Z-OHL THF-4-80-U-BV THF-4-80-U-BHR THF-4-80-U-BHL THF-4-80-Z-BV THF-4-80-Z-BHR THF-4-80-Z-BHL THF-4-80-U-UHR THF-4-80-U-UHL THF-4-80-Z-UHR THF-4-80-Z-UHL THF-4-100-U-OV THF-4-100-U-OHR THF-4-100-U-OHL THF-4-100-Z-OV THF-4-100-Z-OHR THF-4-100-Z-OHL THF-4-100-U-BV THF-4-100-U-BHR THF-4-100-U-BHL THF-4-100-Z-BV THF-4-100-Z-BHR THF-4-100-Z-BHL THF-4-100-U-UHR THF-4-100-U-UHL THF-4-100-Z-UHR THF-4-100-Z-UHL THF-4-120-U-OV THF-4-120-U-OHR THF-4-120-U-OHL THF-4-120-Z-OV THF-4-120-Z-OHR THF-4-120-Z-OHL THF-4-120-U-BV THF-4-120-U-BHR THF-4-120-U-BHL THF-4-120-Z-BV THF-4-120-Z-BHR THF-4-120-Z-BHL THF-4-120-U-UHR THF-4-120-U-UHL THF-4-120-Z-UHR THF-4-120-Z-UHL THF-4-240-U-OV THF-4-240-U-OHR THF-4-240-U-OHL THF-4-240-Z-OV THF-4-240-Z-OHR THF-4-240-Z-OHL THF-4-240-U-BV THF-4-240-U-BHR THF-4-240-U-BHL THF-4-240-Z-BV THF-4-240-Z-BHR THF-4-240-Z-BHL THF-4-240-U-UHR THF-4-240-U-UHL THF-4-240-Z-UHR THF-4-240-Z-UHL THF-7-10-U-OV THF-7-10-U-OHR THF-7-10-U-OHL THF-7-10-Z-OV THF-7-10-Z-OHR THF-7-10-Z-OHL THF-7-10-U-BV THF-7-10-U-BHR THF-7-10-U-BHL THF-7-10-Z-BV THF-7-10-Z-BHR THF-7-10-Z-BHL THF-7-10-U-UHR THF-7-10-U-UHL THF-7-10-Z-UHR THF-7-10-Z-UHL THF-7-20-U-OV THF-7-20-U-OHR THF-7-20-U-OHL THF-7-20-Z-OV THF-7-20-Z-OHR THF-7-20-Z-OHL THF-7-20-U-BV THF-7-20-U-BHR THF-7-20-U-BHL THF-7-20-Z-BV THF-7-20-Z-BHR THF-7-20-Z-BHL THF-7-20-U-UHR THF-7-20-U-UHL THF-7-20-Z-UHR THF-7-20-Z-UHL THF-7-30-U-OV THF-7-30-U-OHR THF-7-30-U-OHL THF-7-30-Z-OV THF-7-30-Z-OHR THF-7-30-Z-OHL THF-7-30-U-BV THF-7-30-U-BHR THF-7-30-U-BHL THF-7-30-Z-BV THF-7-30-Z-BHR THF-7-30-Z-BHL THF-7-30-U-UHR THF-7-30-U-UHL THF-7-30-Z-UHR THF-7-30-Z-UHL THF-7-40-U-OV THF-7-40-U-OHR THF-7-40-U-OHL THF-7-40-Z-OV THF-7-40-Z-OHR THF-7-40-Z-OHL THF-7-40-U-BV THF-7-40-U-BHR THF-7-40-U-BHL THF-7-40-Z-BV THF-7-40-Z-BHR THF-7-40-Z-BHL THF-7-40-U-UHR THF-7-40-U-UHL THF-7-40-Z-UHR THF-7-40-Z-UHL THF-7-50-U-OV THF-7-50-U-OHR THF-7-50-U-OHL THF-7-50-Z-OV THF-7-50-Z-OHR THF-7-50-Z-OHL THF-7-50-U-BV THF-7-50-U-BHR THF-7-50-U-BHL THF-7-50-Z-BV THF-7-50-Z-BHR THF-7-50-Z-BHL THF-7-50-U-UHR THF-7-50-U-UHL THF-7-50-Z-UHR THF-7-50-Z-UHL THF-15-10-U-OV THF-15-10-U-OHR THF-15-10-U-OHL THF-15-10-Z-OV THF-15-10-Z-OHR THF-15-10-Z-OHL THF-15-10-U-BV THF-15-10-U-BHR THF-15-10-U-BHL THF-15-10-Z-BV THF-15-10-Z-BHR THF-15-10-Z-BHL THF-15-10-U-UHR THF-15-10-U-UHL THF-15-10-Z-UHR THF-15-10-Z-UHL THF-15-20-U-OV THF-15-20-U-OHR THF-15-20-U-OHL THF-15-20-Z-OV THF-15-20-Z-OHR THF-15-20-Z-OHL THF-15-20-U-BV THF-15-20-U-BHR THF-15-20-U-BHL THF-15-20-Z-BV THF-15-20-Z-BHR THF-15-20-Z-BHL THF-15-20-U-UHR THF-15-20-U-UHL THF-15-20-Z-UHR THF-15-20-Z-UHL THF-15-30-U-OV THF-15-30-U-OHR THF-15-30-U-OHL THF-15-30-Z-OV THF-15-30-Z-OHR THF-15-30-Z-OHL THF-15-30-U-BV THF-15-30-U-BHR THF-15-30-U-BHL THF-15-30-Z-BV THF-15-30-Z-BHR THF-15-30-Z-BHL THF-15-30-U-UHR THF-15-30-U-UHL THF-15-30-Z-UH THF-15-30-Z-UHL THF-15-40-U-OV THF-15-40-U-OHR THF-15-40-U-OHL THF-15-40-Z-OV THF-15-40-Z-OHR THF-15-40-Z-OHL THF-15-40-U-BV THF-15-40-U-BHR THF-15-40-U-BHL THF-15-40-Z-BV THF-15-40-Z-BHR THF-15-40-Z-BHL THF-15-40-U-UHR THF-15-40-U-UHL THF-15-40-Z-UHR THF-15-40-Z-UHL THF-15-50-U-OV THF-15-50-U-OHR THF-15-50-U-OHL THF-15-50-Z-OV THF-15-50-Z-OHR THF-15-50-Z-OHL THF-15-50-U-BV THF-15-50-U-BHR THF-15-50-U-BHL THF-15-50-Z-BV THF-15-50-Z-BHR THF-15-50-Z-BHL THF-15-50-U-UHR THF-15-50-U-UHL THF-15-50-Z-UHR THF-15-50-Z-UHL

3,TM系列

TM-2-V1 TM-4-V1 TM-7-V1 TM-15-V1 TM-22-V1 TM-37-V1 TM-55-V1 TM-75-V1 TM-110-V1 TM-150-V1 TM-220-V1 TM-300-V1 TM-370-V1 TM-2-V2 TM-4-V2 TM-7-V2 TM-15-V2 TM-22-V2 TM-37-V2 TM-55-V2 TM-75-V2 TM-110-V2 TM-150-V2 TM-220-V2 TM-300-V2 TM-370-V2 TM-2-V3 TM-4-V3 TM-7-V3 TM-15-V3 TM-22-V3 TM-37-V3 TM-55-V3 TM-75-V3 TM-110-V3 TM-150-V3 TM-220-V3 TM-300-V3 TM-370-V3 TM-2-HR1 TM-4-HR1 TM-7-HR1 TM-15-HR1 TM-22-HR1 TM-37-HR1 TM-55-HR1 TM-75-HR1 TM-110-HR1 TM-150-HR1 TM-220-HR1 TM-300-HR1 TM-370-HR1 TM-2-HR2 TM-4-HR2 TM-7-HR2 TM-15-HR2 TM-22-HR2 TM-37-HR2 TM-55-HR2 TM-75-HR2 TM-110-HR2 TM-150-HR2 TM-220-HR2 TM-300-HR2 TM-370-HR2 TM-2-HR3 TM-4-HR3 TM-7-HR3 TM-15-HR3 TM-22-HR3 TM-37-HR3 TM-55-HR3 TM-75-HR3 TM-110-HR3 TM-150-HR3 TM-220-HR3 TM-300-HR3 TM-370-HR3 TM-2-HL1 TM-4-HL1 TM-7-HL1 TM-15-HL1 TM-22-HL1 TM-37-HL1 TM-55-HL1 TM-75-HL1 TM-110-HL1 TM-150-HL1 TM-220-HL1 TM-300-HL1 TM-370-HL1 TM-2-HL2 TM-4-HL2 TM-7-HL2 TM-15-HL2 TM-22-HL2 TM-37-HL2 TM-55-HL2 TM-75-HL2 TM-110-HL2 TM-150-HL2 TM-220-HL2 TM-300-HL2 TM-370-HL2 TM-2-HL3 TM-4-HL3 TM-7-HL3 TM-15-HL3 TM-22-HL3 TM-37-HL3 TM-55-HL3 TM-75-HL3 TM-110-HL3 TM-150-HL3 TM-220-HL3 TM-300-HL3 TM-370-HL3

4,TN系列

TN-7-20-U-HL, TN-2-5-U-V TN-2-10-U-V TN-2-15-U-V TN-2-20-U-V TN-2-25-U-V TN-2-30-U-V TN-2-40-U-V TN-2-50-U-V TN-2-60-U-V TN-2-80-U-V TN-2-100-U-V TN-2-120-U-V TN-2-160-U-V TN-2-200-U-V TN-2-375-U-V TN-2-450-U-V TN-2-600-U-V TN-2-1200-U-V TN-4-5-U-V TN-4-10-U-V TN-4-15-U-V TN-4-20-U-V TN-4-25-U-V TN-4-30-U-V TN-4-40-U-V TN-4-50-U-V TN-4-60-U-V TN-4-80-U-V TN-4-100-U-V TN-4-200-U-V TN-4-375-U-V TN-4-450-U-V TN-4-600-U-V TN-4-1200-U-V TN-7-5-U-V TN-7-10-U-V TN-7-15-U-V TN-7-20-U-V TN-7-25-U-V TN-7-30-U-V TN-7-40-U-V TN-7-50-U-V TN-7-60-U-V TN-7-80-U-V TN-7-100-U-V TN-7-200-U-V TN-15-5-U-V TN-15-10-U-V TN-15-15-U-V TN-15-20-U-V TN-15-30-U-V TN-15-40-U-V TN-15-50-U-V TN-15-60-U-V TN-15-80-U-V TN-22-5-U-V TN-22-10-U-V TN-22-15-U-V TN-22-20-U-V TN-22-30-U-V TN-22-40-U-V TN-22-50-U-V TN-22-60-U-V TN-22-80-U-V TN-22-100-U-V TN-2-5-U-HR TN-2-10-U-HR TN-2-15-U-HR TN-2-20-U-HR TN-2-25-U-HR TN-2-30-U-HR TN-2-40-U-HR TN-2-50-U-HR TN-2-60-U-HR TN-2-80-U-HR TN-2-100-U-HR TN-2-120-U-HR TN-2-160-U-HR TN-2-200-U-HR TN-2-375-U-HR TN-2-450-U-HR TN-4-5-U-HR TN-4-10-U-HR TN-4-15-U-HR TN-4-20-U-HR TN-4-25-U-HR TN-4-30-U-HR TN-4-40-U-HR TN-4-50-U-HR TN-4-60-U-HR TN-4-80-U-HR TN-4-100-U-HR TN-4-200-U-HR TN-4-375-U-HR TN-4-450-U-HR TN-4-600-U-HR TN-4-1200-U-HR TN-7-5-U-HR TN-7-10-U-HR TN-7-15-U-HR TN-7-20-U-HR TN-7-25-U-HR TN-7-30-U-HR TN-7-40-U-HR TN-7-50-U-H TN-7-60-U-HR TN-7-80-U-HR TN-7-100-U-HR TN-7-200-U-HR TN-15-5-U-HR TN-15-10-U-HR TN-15-15-U-HR TN-15-20-U-HR TN-15-30-U-HR TN-15-40-U-HR TN-15-50-U-HR TN-15-60-U-HR TN-15-80-U-HR TN-22-5-U-HR TN-22-10-U-HR TN-22-15-U-HR TN-22-20-U-HR TN-22-30-U-HR TN-22-40-U-HR TN-22-50-U-HR TN-22-60-U-HR TN-22-80-U-HR TN-22-100-U-HR TN-2-5-U-HL TN-2-10-U-HL TN-2-15-U-HL TN-2-20-U-HL TN-2-25-U-HL TN-2-30-U-HL TN-2-40-U-HL TN-2-50-U-HL TN-2-60-U-HL TN-2-80-U-HL TN-2-100-U-HL TN-2-120-U-HL TN-2-160-U-HL TN-2-200-U-HL TN-2-375-U-HL TN-2-450-U-HL TN-4-5-U-HL TN-4-10-U-HL TN-4-15-U-HL TN-4-20-U-HL TN-4-25-U-HL TN-4-30-U-HL TN-4-40-U-HL TN-4-50-U-HL TN-4-60-U-HL TN-4-80-U-HL TN-4-100-U-HL TN-4-200-U-HL TN-4-375-U-HL TN-4-450-U-HL TN-4-600-U-HL TN-4-1200-U-HL TN-7-5-U-HL TN-7-10-U-HL TN-7-15-U-HL TN-7-20-U-HL TN-7-25-U-HL TN-7-30-U-HL TN-7-40-U-HL TN-7-50-U-HL TN-7-60-U-HL TN-7-80-U-HL TN-7-100-U-HL TN-7-200-U-HL TN-15-5-U-HL TN-15-10-U-HL TN-15-15-U-HL TN-15-20-U-HL TN-15-30-U-HL TN-15-40-U-HL TN-15-50-U-HL TN-15-60-U-HL TN-15-80-U-HL TN-22-5-U-HL TN-22-10-U-HL TN-22-15-U-HL TN-22-20-U-HL TN-22-30-U-HL TN-22-40-U-HL TN-22-50-U-HL TN-22-60-U-HL TN-22-80-U-HL TN-22-100-U-HL TN-2-5-Z-V TN-2-10-Z-V TN-2-15-Z-V TN-2-20-Z-V TN-2-25-Z-V TN-2-30-Z-V TN-2-40-Z-V TN-2-50-Z-V TN-2-60-Z-V TN-2-80-Z-V TN-2-100-Z-V TN-2-120-Z-V TN-2-160-Z-V TN-2-200-Z-V TN-2-375-Z-V TN-2-450-Z-V TN-2-600-Z-V TN-2-1200-Z-V TN-4-5-Z-V TN-4-10-Z-V TN-4-15-Z-V TN-4-20-Z-V TN-4-25-Z-V TN-4-30-Z-V TN-4-40-Z-V TN-4-50-Z-V TN-4-60-Z-V TN-4-80-Z-V TN-4-100-Z-V TN-4-200-Z-V TN-4-375-Z-V TN-4-450-Z-V TN-4-600-Z-V TN-4-1200-Z-V TN-7-5-Z-V TN-7-10-Z-V TN-7-15-Z-V TN-7-20-Z-V TN-7-25-Z-V TN-7-30-Z-V TN-7-40-Z-V TN-7-50-Z-V TN-7-60-Z-V TN-7-80-Z-V TN-7-100-Z-V TN-7-200-Z-V TN-15-5-Z-V TN-15-10-Z-V TN-15-15-Z-V TN-15-20-Z-V TN-15-30-Z-V TN-15-40-Z-V TN-15-50-Z-V TN-15-60-Z-V TN-15-80-Z-V TN-22-5-Z-V TN-22-10-Z-V TN-22-15-Z-V TN-22-20-Z-V TN-22-30-Z-V TN-22-40-Z-V TN-22-50-Z-V TN-22-60-Z-V TN-22-80-Z-V TN-22-100-Z-V TN-2-5-Z-HR TN-2-10-Z-HR TN-2-15-Z-HR TN-2-20-Z-HR TN-2-25-Z-HR TN-2-30-Z-HR TN-2-40-Z-HR TN-2-50-Z-HR TN-2-60-Z-HR TN-2-80-Z-HR TN-2-100-Z-HR TN-2-120-Z-HR TN-2-160-Z-HR TN-2-200-Z-HR TN-2-375-Z-HR TN-2-450-Z-HR TN-2-600-Z-HR TN-2-1200-Z-HR TN-4-5-Z-HR TN-4-10-Z-HR TN-4-15-Z-HR TN-4-20-Z-HR TN-4-25-Z-HR TN-4-30-Z-HR TN-4-40-Z-HR TN-4-50-Z-HR TN-4-60-Z-HR TN-4-80-Z-HR TN-4-100-Z-HR TN-4-200-Z-HR TN-4-375-Z-HR TN-4-450-Z-HR TN-4-600-Z-HR TN-4-1200-Z-HR TN-7-5-Z-HR TN-7-10-Z-HR TN-7-15-Z-HR TN-7-20-Z-HR TN-7-25-Z-HR TN-7-30-Z-HR TN-7-40-Z-HR TN-7-50-Z-HR TN-7-60-Z-HR TN-7-80-Z-HR TN-7-100-Z-HR TN-7-200-Z-HR TN-15-5-Z-HR TN-15-10-Z-HR TN-15-15-Z-HR TN-15-20-Z-HR TN-15-30-Z-HR TN-15-40-Z-HR TN-15-50-Z-HR TN-15-60-Z-HR TN-15-80-Z-HR TN-22-5-Z-HR TN-22-10-Z-HR TN-22-15-Z-HR TN-22-20-Z-HR TN-22-30-Z-HR TN-22-40-Z-HR TN-22-50-Z-HR TN-22-60-Z-HR TN-22-80-Z-HR TN-22-100-Z-HR TN-2-5-Z-HL TN-2-10-Z-HL TN-2-15-Z-HL TN-2-20-Z-HL TN-2-25-Z-HL TN-2-30-Z-HL TN-2-40-Z-HL TN-2-50-Z-HL TN-2-60-Z-HL TN-2-80-Z-HL TN-2-100-Z-HL TN-2-120-Z-HL TN-2-160-Z-HL TN-2-200-Z-HL TN-2-375-Z-HL TN-2-450-Z-HL TN-2-600-Z-HL TN-2-1200-Z-HL TN-4-5-Z-HL TN-4-10-Z-HL TN-4-15-Z-HL TN-4-20-Z-HL TN-4-25-Z-HL TN-4-30-Z-HL TN-4-40-Z-HL TN-4-50-Z-HL TN-4-60-Z-HL TN-4-80-Z-HL TN-4-100-Z-HL TN-4-200-Z-HL TN-4-375-Z-HL TN-4-450-Z-HL TN-4-600-Z-HL TN-4-1200-Z-HL TN-7-5-Z-HL TN-7-10-Z-HL TN-7-15-Z-HL TN-7-20-Z-HL TN-7-25-Z-HL TN-7-30-Z-HL TN-7-40-Z-HL TN-7-50-Z-HL TN-7-60-Z-HL TN-7-80-Z-HL TN-7-100-Z-HL TN-7-200-Z-HL TN-15-5-Z-HL TN-15-10-Z-HL TN-15-15-Z-HL TN-15-20-Z-HL TN-15-30-Z-HL TN-15-40-Z-HL TN-15-50-Z-HL TN-15-60-Z-HL TN-15-80-Z-HL TN-22-5-Z-HL TN-22-10-Z-HL TN-22-15-Z-HL TN-22-20-Z-HL TN-22-30-Z-HL TN-22-40-Z-HL TN-22-50-Z-HL TN-22-60-Z-HL TN-22-80-Z-HL TN-22-100-Z-HL

5,TNF系列

TNF-2-5-Z TNF-2-10-Z TNF-2-15-Z TNF-2-20-Z TNF-2-25-Z TNF-2-30-Z TNF-2-40-Z TNF-2-50-Z TNF-2-60-Z TNF-2-80-Z TNF-4-5-Z TNF-4-10-Z TNF-4-15-Z TNF-4-20-Z TNF-4-25-Z TNF-4-30-Z TNF-4-40-Z TNF-4-50-Z TNF-4-60-Z TNF-4-80-Z TNF-7-10-Z TNF-7-20-Z TNF-7-30-Z TNF-7-40-Z TNF-15-10-Z TNF-15-20-Z TNF-15-30-Z TNF-15-40-Z

6,TP系列

TP1-110-11 TP1-110-12 TP1-110-13 TP1-110-14 TP1-125-11 TP1-125-12 TP1-125-13 TP1-125-14 TP1-140-11 TP1-140-12 TP1-140-13 TP1-140-14 TP1-155-11 TP1-155-12 TP1-155-13 TP1-155-14 TP1-175-11 TP1-175-12 TP1-175-13 TP1-175-14 TP2-125-14 TP2-125-15 TP2-125-16 TP2-125-18 TP2-140-14 TP2-140-15 TP2-140-16 TP2-140-18 TP2-155-14 TP2-155-15 TP2-155-16 TP2-155-18 TP2-185-14 TP2-185-15 TP2-185-16 TP2-185-18 TP2-215-14 TP2-215-15 TP2-215-16 TP2-215-18 TP3-160-18 TP3-160-19 TP3-160-20 TP3-160-22 TP3-160-25 TP3-185-18 TP3-185-19 TP3-185-20 TP3-185-22 TP3-185-25 TP3-205-18 TP3-205-19 TP3-205-20 TP3-205-22 TP3-205-25 TP3-225-18 TP3-225-19 TP3-225-20 TP3-225-22 TP3-225-25 TP4-185-22 TP4-185-24 TP4-185-25 TP4-200-22 TP4-200-24 TP4-200-25 TP4-235-22 TP4-235-24 TP4-235-25 TP4-255-22 TP4-255-24 TP4-255-25 TP4-305-22 TP4-305-24 TP4-305-25 TP5-210-24 TP5-210-25 TP5-210-28 TP5-235-24 TP5-235-25 TP5-235-28 TP5-260-24 TP5-260-25 TP5-260-28 TP5-310-24 TP5-310-25 TP5-310-28 TP6-250-28 TP6-250-30 TP6-250-32 TP6-300-28 TP6-300-30 TP6-300-32 TP6-335-28 TP6-335-30 TP6-335-32 TP7-325-35 TP7-325-38 TP7-325-40 TP7-355-35 TP7-355-38 TP7-355-40 TP8-325-35 TP8-325-38 TP8-325-40 TP8-355-35 TP8-355-3